پنل‌های داخلی یونگ به همراه فناوری سیستم زیدلی (Siedle) 

سیستم‌های ارتباطی زیدلی

گسترش فناوری سیستم زیدلی، اساس ترکیب پنل‌های داخلی زیدلی (Siedle) و پنل‌های داخلی یونگ است.


نمایش محصول 

پنل صوتی داخلی

ایستگاه‌های داخلی یونگ به همراه فناوری سیستم زیدلی


نمایش محصول 

پنل تصویری داخلی

کاربری و راحتی با طراحی متمایز. کاربری و عملیات آسان، پنل‌های تصویری داخلی یونگ همراه با فناوری زیدلی را از سایر محصولات مشابه متمایز می‌کند.


نمایش محصول