فناوری مدرن برای کنترل امنیت ورود در ساختمان‌ها در طراحی کلیدهای یونگ

سیستم اثر انگشت

کنترل ورود از طریق سیستم اثر انگشت


نمایش محصول 

کنترل از طریق کلید

کنترل ورود از طریق کلید


نمایش محصول